Caritas

CARITAS
przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Bukownie

Wniosek o udzielenie pomocy (więcej) 

Udzielanie pomocy z Unii Europejskiej w ramach programu PEAD 2012 na podstawie:

(więcej)

1. Kryterium dochodowego wynoszącego:

a) 813 zł/ netto dla osoby samotnej i 684 zł /netto dla jednego członka rodziny, a w szczególności z powodu:

• ubóstwa , sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby , przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności
w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Dane zawarte we wniosku o udzielenie pomocy muszą być potwierdzone:
1. W przypadku bezrobocia : zaświadczeniem lub decyzją z PUP w Olkuszu .
2. Ustalenie kryterium dochodowego potwierdzone: zaświadczeniem z Zakładu Pracy (kwota netto) lub decyzją o przyznaniu zasiłku rodzinnego dla dziecka z MOPS-u lub decyzją zasiłku pielęgnacyjnego lub decyzją ZUS o rencie lub emeryturze.

 

 Zainteresowanych prosi się o pobranie i wypełnienie wniosku:

Pobierz Wniosek o udzielenie pomocy 

  „Wniosek  o udzielenie pomocy” dostępny jest również w kościele (przy wejściu głównym) lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie.  

Wydawanie odbywać się będzie w każdy wtorek od godz. 19.00. 
Obowiązywać będą nowe wnioski do wypełnienia, które dostępne będą przy wejściu głównym do kościoła i w MOPS w Bukownie.

 

Informacje

Tut. CARITAS informuje, że od dnia 16.07 (wtorek) do końca lipca br. będzie wydawana żywność z nowej dostawy.

W sierpniu placówka nieczynna.

*****

Dnia 8 czerwca odbył się Festyn Rodzinny w Sosnowcu. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na budowę „Domu Samotnej Matki „w Sosnowcu.  Caritas w Bukownie aktywnie uczestniczył w całym festynie. Ks. Biskup Grzegorz Kaszak skierował do osób w nim się udzielających specjalne podziękowanie: 

 

 

Galeria zdjęć