Małżeństwo

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Na 3 miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą dowody osobiste, metryki chrztu, świadectwo nauki religii. Termin ślubu należy ustalać jak najwcześniej.

Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W wyjątkowych wypadkach narzeczeni mogą prosić swojego Ks. Proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. Zezwolenie to, zwane licencją, otrzymują dopiero po wysłuchaniu nauk przedślubnych, rozmowie egzaminacyjnej, złożeniu metryk Chrztu św., wygłoszeniu zapowiedzi. Za specjalnym zezwoleniem protokół może być spisany w innej parafii niż parafia narzeczonego i narzeczonej

Zapowiedzi głoszone są przez dwie niedziele w parafiach narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się w miejscu spisania tegoż protokołu dla drugiej parafii. Pismo to należy dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie ich wygłoszenia i przekazać do parafii, w której protokół przedślubny został spisany.

Metryki Chrztu św. należy złożyć w dniu spisania protokołu. Metryka Chrztu św. nie może mieć daty wystawienia starszej niż 6 miesięcy, licząc wstecz od daty ślubu.  Musi zawierać adnotację o stanie wolnym.

Narzeczeni zobowiązani są do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego. Wskazane jest, aby uczestniczyli w tych naukach w Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Sławkowie. Można to też uczynić także w innych miejscach.
 
Osoby nie bierzmowane muszą przygotować się do tego sakramentu i przyjąć Bierzmowanie przed ślubem.