Patron

Andrzej Bobola urodził się w 1591 roku w Strachocinie, niedaleko Sanoka. Pochodził z rodziny szlacheckiej, bardzo przywiązanej do tradycji katolickiej. W 1611 roku ukończył Kolegium Jezuickie. Zdobył tam gruntowne wykształcenie. Znajomość greki oraz biegła sztuka wymowy pomagały mu podczas długich dysput teologicznych.  Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Wilnie. Studiował też teologię oraz filozofię na Akademii Wileńskiej.

Od 1652 zaczął prowadzić działalność misyjną na Polesiu. Nauczał tam, zarówno katolików, jak i prawosławnych. Jego gorliwość oraz zaangażowanie sprawiły, że nazwano go „apostołem Pińszczyzny i Polesia”. Posługa Andrzeja Boboli zakończyła się męczeńską śmiercią w Janowie Poleskim. W tym miejscu zginął z rąk Kozaków w 1657 roku.

Wkrótce zapomniano o miejscu jego pochówku w kościele Jezuitów w Pińsku. Wiele lat później, Andrzej Bobola ukazał się oczom rektora Kolegium Pińskiego. Wskazał wówczas miejsce, w którym spoczywała jego trumna. Ze zdumieniem odkryto, że ciało przyszłego świętego było doskonale zachowane, mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi. Liczne łaski za wstawiennictwem męczennika sprawiły, że ludzie rozpoczęli pielgrzymki do jego grobu. 


W latach 1709-1710 roku przez Polskę i Litwę przeszła straszliwa epidemia. Ominęła ona jednak ziemię pińską. Cud ten przypisano Andrzejowi Boboli. Wkrótce podjęto starania o jego beatyfikację. Nastąpiła ona dopiero w 1853. Kanonizacja miała miejsce w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 17 kwietnia 1938 roku.

16 maja 2002 oficjalnie uznano Andrzeja Bobolę za jednego z patronów Polski.

Modlitwa błagalna o łaskę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

Święty Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, że od młodości poświęciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów, aż wreszcie śmiercią męczeńską uwieńczyłeś swoje apostolskie życie, błagam cię przez twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu żywiłeś, wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę, mianowicie ……………………….
Wspieraj mnie także w ciągu całego życia mojego, abym za twoim przykładem zawsze pozostawał w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga!
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary, uproś nam u Boga!
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga!
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga!
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga!
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga!
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga!
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności, uproś nam u Boga!
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami święty Andrzeju.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Więcej informacji:
https://rakowiecka.jezuici.pl/sankt-00.htm
https://kosciol.wiara.pl/doc/490303.Swiety-Andrzej-Bobola-Obronca-wiary
https://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200219&nr=17